Проекти

ДГ "Синчец" се включи в Проект BG05M20P001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование", финансиран от ОП НОИР в Дейност 1 "Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи". Формирани са три групи за допълнително обучение по български език. Високо квалифицирани педагози обучават децата чрез подходящи методи и похвати.