Приключи проекта „Обичам природата и аз участвам – 2018“

През учебната 2017/2018  година ДГ „Синчец“” участва с проект в обявена открита конкурсна процедура за училища и детски градини в рамките на Националната кампания “За чиста околна среда- 2018 г.” на тема “Обичам природата – и аз участвам” към МОСВ. Финансирането на проекта беше на стойност  4412,70 лева.

ОСНОВНАТА ИДЕЯ, залегнала в проекта, е децата да се възпитават в любов и загриженост към природата още от най-ранна детска възраст и да придобият полезни навици за опазване на околната среда. Играта на открито засилва връзката между децата и природата и подобрява физическото им здраве. Наличието на здрави уреди за игра, които отговарят на изискванията за безопасност, е неизменна част от осигуряването на здравно-хигиенни условия за безопасна игра на открито. Съоръженията, които закупихме по проекта, отговарят на европейския стандарт за безопасност.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Да повиши екологичната култура у децата и се формира активно положително  отношение към природата и нейното опазване. Да изгради ценностна система ориентирана към екологичен и здравословен начин на живот у подрастващите.

ЗАДАЧИ

  • Да се засили детския интерес и да се възпитава емоционална отзивчивост към растителния свят и животинския свят.
  • Да се посочат пътищата за общуване с природата и необходимостта и загрижеността за опазването й.
  • Да се реновират старите пясъчници, да се монтират нови уреди на мястото на старите премахнати от гледна точка на безопасност, за да станат безопасни игри на децата.
  • Да се озелени част от празните дворни пространства с полезни растения, които децата ще засеят лично и ще се грижат за тях.
  • Да се създаде позитивна, естетично издържана среда за удоволствие на деца, родители и общността.

Участието на нашата детска градина в този проект даде възможност за ангажиране на децата в изграждането и опазването на привлекателна, чиста и безопасна околна среда.