Документи за родители

Ред за издаване на удостоверение за задължително предучилищно образование от детската градина

Ред за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверение, свидетелство и диплома

Заявление за дубликат

Заявление за документи по преместване

Заявление за издаване на служебна бележка

Заявление за отсъствие