Профил на купувача 2020

1.Опис на документи - Обр.№1 [docx] [27.04.2020]

2.Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП - Обр.№2 [docx] [27.04.2020]

2.Техническа спецификация [doc] [27.04.2020]

3.Проект на договор [doc] [27.04.2020]

4.Техническо предложение - Образец 3 [doc] [27.04.2020]

5.Ценово предложение - Образец 4 [docx] [27.04.2020]

Информациа за публикуване в профила на купувача АОП [pdf] [27.04.2020]

обява за обществена поръчка ДГ СИНЧЕЦ [pdf] [27.04.2020]